రాగ తాళ చింతామణి

రాగ తాళ చింతామణి ప్రామాణికమైన సంగీత గ్రంథం. దీనిని సంగీత కళానిధి టి. వి. సుబ్బారావు రచించగా, టి. చంద్రశేఖరన్ సంపాదకత్వం వహించారు. ఇది 1952 సంవత్సరంలో ముద్రించబడినది.

విషయసూచిక మార్చు

ప్రథమాశ్వాసము
 • అవతారిక
 • షష్ఠ్యంతములు
 • నాదావిష్కారము
 • నాట్యవేదోత్పత్తి
 • బ్రహ్మేంద్రసంవాదము
 • బ్రహ్మ, భరతాదులు నూర్వురకు నాట్య వేదమునుపదేశించుట
 • భారతి, సాత్వతి, ఆరభటి, కైశికి
 • అప్సరసలు
 • ఇంద్ర ధ్వజోత్సవము - కైశికీ నాట్య ప్రయోగము
 • రంగమంటపము
 • రంగమంటపారాధనము
 • శివునివలన, భరతుడు నాట్య రహస్యముల నెరుగుట
 • శిష్యపరంపర
ద్వితీయాశ్వాసము
 • సామ గాన మహిమ
 • గానప్రశంస
 • గాంధర్వము, గానము
 • లక్ష్య లక్షణ వివేచనము
 • త్రిస్థాన లక్షణము
 • జన్మము శ్రుతిద్వావింశతి
 • సప్తస్వర లక్షణము
 • వికృతస్వర లక్షణము
 • వాది సంవాదాద్యులు
 • సప్తస్వర జాతులు
తృతీయాశ్వాసము
 • గ్రామ లక్షణము
 • చతుర్దశ మూర్ఛనలు వాని ప్రపంచనము
 • షాడ నౌడవ ప్రపంచనము
 • కూటతాన లక్షణము దాని ప్రపంచనము
 • స్వరప్రస్తార లక్షణము
 • ఖండ మేరు చక్రోద్ధారము
చతుర్థాశ్వాసము
 • రాగమేళములు
 • తజ్జన్య రాగములు
 • ఉత్తమ, మధ్యమాధమ రాగము
 • అంశగ్రహన్యాసాది లక్షణములు
 • సంపూర్ణ రాగ లక్షణములు కాల నిశ్చయము
 • స్త్రీ, పుం, నపుంసక రాగములు
 • వాగ్గేయకారక లక్షణము
 • అష్టవిధ గాయకులు బృందత్రయ నిరూపణము
 • స్వరరాగ దోషములు
పంచమాశ్వాసము
 • తౌర్యత్రిక స్వరూపము, నృత్య లక్షణము
 • నాట్య వృత్తములు
 • శుద్ధాది సప్త నాట్యములు
 • నట లక్షణము
 • నాగవేత్రశిరో వేష్టనములు
 • పాత్రల లక్షణములు
 • మార్దలికాదులు
 • వాద్య స్వరూపము, తత్ప్రపంచనము
 • వీణామృదంగాది లక్షణము
 • తాళమహిమ
 • తాళ తత్త్వము, తత్ప్రపంచనము
 • హస్తక్రియా ప్రమాణము
 • పంచాంగ లక్షణము
 • ఉపప్రాణములు
 • ప్రస్తార ప్రపంచనము
 • సప్త తాళములు, తత్ప్రయోక్తలు
 • విప్రజాతి తాళములు
 • క్షత్రియజాతి తాళములు
 • వైశ్యజాతి తాళములు
 • శూద్రజాతి తాళములు

మూలాలు మార్చు