రాజాం (అయోమయ నివృత్తి)

రాజాం అన్న పేరు ఈ క్రింది ప్రాంతాలను సూచించవచ్చు: