రామేశ్వరం (అయోమయ నివృత్తి)

ఆలయప్రాధాన్యత కలిగిన సముద్రతీరనగరాలలో రామేశ్వరం ఒకటి. ఇక్కడ ప్రధాన దైవం శివుడు. ఇది పంచభూతనగర

రామేశ్వరం పేరు ఈ క్రింది వాటిని సూచిస్తుంది: