లక్ష్మణస్వామి, రామాయణంలో శ్రీరాముని సోదరుడు లక్ష్మణుడు మీది భక్తితో కొందరు హిందువులు పెట్టుకొనే పేరు.


లక్ష్మణస్వామి పేరుతో కొందరు ప్రముఖులు: