తెలుగునాట గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఆడే కొన్ని ఆటలు

ఉపవర్గములు

ఈ వర్గంలో కింద చూపిన ఒకే ఉపవర్గం ఉంది.