వర్గం:బొమ్మ అభ్యర్ధన తీసెయ్యవలసిన పేజీలు

వ్యాసంలో బొమ్మ ఉన్నప్పటికీ బొమ్మ కావాలనే అభ్యర్ధన ఉన్న చర్చ పేజీలు ఈ వర్గంలో ఉంటాయి. ఈ వర్గంలో ఎంత తక్కువ సంఖ్యలో పేజీలుంటే అంత ఉత్తమం, ఖాళీగా ఉంటే అత్యుత్తమం. ఖాళీగా ఉందని ఈ వర్గాన్ని తొలగించవద్దు.

ప్రస్తుతం ఈ వర్గంలో వ్యాసాలు గానీ, మీడియా గానీ లేవు.