వాడుకరి:Arjunaraocbot/బాట్ వాడుక ఉదాహరణలు

కోర్ ప్రాగ్రామ్ ఉదాహరణలు సవరించు

2013-12-04 వికీపురస్కార ప్రతిపాదనల పాతరూపంకు సవరణ (సలహాలు లైను మొదట్లో ( తో ప్రారంభమవుతున్నందున దానిముందు ; చేరిస్తే తరువాత పాఠ్యముతో విడిగా కనబడుతుంది)
$python pwb.py replace   -prefixindex:వికీపీడియా:2013_కొలరావిపుప్ర  -regex -multiline "^\(" ";("