• ఇంటరిఓట్ అనే ఈ పనిముట్టు వలన వికీపిడియాలో మీరు చేసిన మార్పులు చేర్పుల సంఖ్యను తెలుసుకోవచ్చు.
  • వర్గాల విహరణకు ఈ కోకాట్ అనే పనిముట్టు భలేగా పని చేస్తుంది.