వాడుకరి:Mpradeepbot/mpc.imageLicense.py

"""
mpc.imageLicence.txt అనే ఒక UTF-8 ఫైలును నోటుప్యాడులో సృష్టించి, క్రింది విధంగా అందులో వివరాలను చేర్చండి.
బాటు చేస్తున్న మార్పు: బొమ్మకు లైసెన్సు వివరాలు చేర్పు ---- పేజీ మార్పుల సారాంశం
== లైసెన్సు వివరాలు ==            ---- లైసెన్సు వివరాల లైను ఒకటి
{{PD-user|Mpradeep}}          ---- లైసెన్సు వివరాల లైను రెండు
బొమ్మ:Nalgonda mandals outline14.png   ---- లైనుకొక బొమ్మ పేజీ...
బొమ్మ:Nalgonda mandals outline15.png
బొమ్మ:Nalgonda mandals outline16.png
బొమ్మ:Nalgonda mandals outline17.png
.
.
.
"""
import wikipedia

datafile = open('mpc.imageLicense.txt', 'rb' )

#omit 3 characters if it is UTF-8, normally you might want to comment the below line.
datafile.read(3)

#first line is the name of text to be appended at the end of each article
comment = unicode(datafile.readline(), 'utf8')

lisenceText = unicode(datafile.readline(), 'utf8')
lisenceText = lisenceText + unicode(datafile.readline(), 'utf8')
lisenceText = lisenceText + u'\n'

site = wikipedia.getSite()
#from here each line is name of a wikipedia article
for line in datafile:
  #create the page object from the obtained 'name' and 'site'
  pageTitle = unicode(line, 'utf8')
  page = wikipedia.Page(site, pageTitle)

  #get the page from wikipedia
  try:
    old = page.get()
  except wikipedia.NoPage:
    old = u""

  #append the custom text to the new data obtained from the page
  new = lisenceText + old
  if new and old != new:
    wikipedia.showDiff(old, new)
    #add a comment that appears beside the signature in edit history
    try:
     page.put(new, comment = comment, minorEdit = False, watchArticle=False)
    except wikipedia.EditConflict:
     wikipedia.output(u"Cannot Edit: Confict occured")
  else:
    wikipedia.output(u"Nothing changed")

datafile.close()