వికీపీడియా:అభ్యర్ధించిన వ్యాసాలు

లలిత సుగుణ జాల తెలుగు బాల ' వాస్తవమ్ము మాట నార్ల వారి మాట ఈ రెండు శతకములను దయ చేసి వికిపీడియా లో ప్రచురించండి