వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 38వ వారం

ఈ వారపు బొమ్మ/2007 38వ వారం
బొమ్మల కొలువులొ ప్రదర్శిస్తున్న కొందపల్లి బొమ్మలు

ఆంధ్ర సంస్కృతి వెలువరించే వేషభూషణాలతో ఉన్న స్త్రీ పురుషల కొండపల్లి బొమ్మలు. పొనికి చెక్క ,రంపపు పొట్టు,చింతగింజల పొడి,సున్నం తో తయారు చేయబడి రంగుల పూసి అందంగా తీర్చిదిద్దబడిన కొండపల్లి బొమ్మలు.

ఫోటో సౌజన్యం: శ్రీహర్ష