వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2008 22వ వారం

ఈ వారపు బొమ్మ/2008 22వ వారం
నీలి రంగు ఆకాశంలో మబ్బులు

ఆరుబయటనుండి పైకి చూస్తే మనకు కనిపించే నీలిరంగు ఆవరణమే ఆకాశం. భూమి ఉపరితలంపై ఉండే మేఘాలు, నీటియావిరితో కూడిన వాయు ఆవరణాలపై పడిన సూర్యకాంతి పరావర్తనం చెందడం వలన ఆకాశం మనకు నీలిరంగులో కనబడుతుంది.

ఫోటో సౌజన్యం: Omniii