వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 31వ వారం

ఈ వారపు బొమ్మ/2009 31వ వారం
ఏకశిలాతోరణం

కాకతీయ రాజు గణపతిదేవుడు కట్టంచిన ఓరుగల్లు కోట లోని శిలాతోరణము

ఫోటో సౌజన్యం: సంతోష్ కొర్తివాడ