ఈ వారపు బొమ్మ/2020 21వ వారం
బెంగళూరు లోని విశ్వేశ్వరయ్య సాంకేతిక మ్యూజియం నందు ఒక ఆవిరితో నడిచే ధూమశకటం (రైలింజన్) నమూనా

బెంగళూరు లోని విశ్వేశ్వరయ్య సాంకేతిక మ్యూజియం నందు ఒక ఆవిరితో నడిచే ధూమశకటం (రైలింజన్) నమూనా

ఫోటో సౌజన్యం: PP Yoonus