ఈ వారపు బొమ్మ/2020 23వ వారం
అలాస్కాలో ఆర్కిటిక్ వలయం (Arctic Circle - ఆర్కిటిక్ సర్కిల్) సూచిక

అలాస్కాలో ఆర్కిటిక్ వలయం (Arctic Circle - ఆర్కిటిక్ సర్కిల్) సూచిక

ఫోటో సౌజన్యం: Ixfd64