ఈ వారపు బొమ్మ/2020 37వ వారం
తెల్ల ఆరెచెట్టు కాయలు. అడవులలో సహజసిద్ధంగా పెరిగే ఈ చెట్లను, మంచి ఔషద గుణాలు వున్న కారణంగా సాగు చేయడం ద్వారా కూడా పెంచుతున్నారు.

తెల్ల ఆరెచెట్టు కాయలు. అడవులలో సహజసిద్ధంగా పెరిగే ఈ చెట్లను, మంచి ఔషద గుణాలు వున్న కారణంగా సాగు చేయడం ద్వారా కూడా పెంచుతున్నారు.

ఫోటో సౌజన్యం: J.M.Garg