ఈ వారపు బొమ్మ/2020 40వ వారం
మహారాష్ట్ర విదర్భ ప్రాంతం లోని "నగ్జిరా అభయారణ్యం"

మహారాష్ట్ర విదర్భ ప్రాంతం లోని "నగ్జిరా అభయారణ్యం"

ఫోటో సౌజన్యం: Praneti Khardekar