ఈ వారపు బొమ్మ/2020 44వ వారం
తడొబా అభయారణ్యం లో ఒక చిరుత పులి

తడొబా అభయారణ్యం లో ఒక చిరుత పులి

ఫోటో సౌజన్యం: Davidvraju