ఈ వారపు బొమ్మ/2021 02వ వారం
మెదక్ చర్చి, దక్షిణ ఆసియాలో అత్యధికంగా సందర్శించే చర్చి

మెదక్ చర్చి, దక్షిణ ఆసియాలో అత్యధికంగా సందర్శించే చర్చి

ఫోటో సౌజన్యం: Prashant Kharote