వికీపీడియా:భారతీయ భాషలలో ఉన్న వికీపీడియాల గణాంకాలు

2:30AM నుండీ 3.30AM IST మధ్యన సేకరించిన సమాచారం.

భారతదేశ
వికీపీడియాలు
భాషలు
బెంగాలీ బిష్ణుప్రియా
మణీపూరీ
హిందీ కన్నడ మళయాళం మరాఠీ తమిళం తెలుగు
గణాంకాలు
కాపాడుతున్న పేజీలు 1 1 0 1 0 3 1 3
దారిమార్పు పేజీలు 15315 69 2877 1850 4754 8005 4170 4845
<2KB 13972 19419 14992 3933 3209 14922 9001 37053
>2KB and <5KB 2235 3489 1352 973 1797 1031 3013 1595
>5KB and <10KB 502 235 321 217 461 338 725 368
>10KB 280 17 199 95 263 195 203 310
మొత్తం 16989 23160 16846 5128 5730 16486 12942 39326
ఇంగ్లీషు శాతం 28.50 22.26 23.12 17.94 17.20 23.26 19.00 16.98

9:00AM నుండీ 10.30AM IST మధ్యన సేకరించిన సమాచారం.

భారతదేశ
వికీపీడియాలు
భాషలు
బెంగాలీ బిష్ణుప్రియా
మణీపూరీ
హిందీ కన్నడ మళయాళం మరాఠీ తమిళం తెలుగు
గణాంకాలు
కాపాడుతున్న పేజీలు 1 1 0 1 0 3 1 3
దారిమార్పు పేజీలు 14857 61 2398 1633 3999 7342 3633 3982
<2KB 13930 18333 14067 3853 2849 13109 8734 36441
>2KB and <5KB 2027 3548 1165 868 1593 953 2840 1381
>5KB and <10KB 412 220 274 183 405 301 616 314
>10KB 243 18 149 84 235 161 196 274
మొత్తం 16612 22119 15655 4988 5082 14528 12386 38410
ఇంగ్లీషు శాతం 28.13 22.75 21.02 17.37 16.18 22.95 19.08 17.84

1:30AM నుండీ 2.30AM IST మధ్యన సేకరించిన సమాచారం.

భారతదేశ
వికీపీడియాలు
భాషలు
బెంగాలీ బిష్ణుప్రియా
మణీపూరీ
హిందీ కన్నడ మళయాళం మరాఠీ తమిళం తెలుగు
గణాంకాలు
కాపాడుతున్న పేజీలు 1 1 0 3 0 3 1 3
దారిమార్పు పేజీలు 14289 59 2136 1461 3179 5393 2911 2618
<2KB 14300 19075 12734 3836 2358 10986 8477 35520
>2KB and <5KB 1498 1710 986 657 1285 758 2523 1186
>5KB and <10KB 295 50 216 130 337 233 451 252
>10KB 214 18 114 80 198 99 174 226
మొత్తం 16307 20853 14051 4703 4178 12076 11625 37184
ఇంగ్లీషు శాతం 27.27 21.94 21.02 17.28 14.87 19.53 18.57 17.68

4:30AM నుండీ 5.30AM IST మధ్యన సేకరించిన సమాచారం.

భారతదేశ
వికీపీడియాలు
భాషలు
బెంగాలీ బిష్ణుప్రియా
మణీపూరీ
హిందీ కన్నడ మళయాళం మరాఠీ తమిళం తెలుగు
గణాంకాలు
కాపాడుతున్న పేజీలు 1 1 0 3 0 4 1 3
దారిమార్పు పేజీలు 13970 48 1951 1381 2167 3318 2335 1826
<2KB 14299 17774 11584 4054 1860 9771 8306 31809
>2KB and <5KB 1317 1139 849 572 873 663 2189 1031
>5KB and <10KB 240 13 173 118 259 151 366 213
>10KB 181 15 95 69 160 88 155 173
మొత్తం 16037 18941 12701 4813 3152 10673 11016 33226
ఇంగ్లీషు శాతం 27.19 22.12 21.16 17.22 13.17 18.76 18.44 18.46