వికీపీడియా:వికీపీడియా మిత్రులు

సతీష్ తలారి s/o అoజయ్య గ్రామo.సొలిపెట, మoడలo.సూర్యపేట, జిల్లా.నల్గొoడ.