వికీపీడియా:Enabling complex text support for Indic scripts

_*@# see full your languages (ଏ)(ఎ)(ಎ)(ઍ)(এ)(എ)(ऎ) ମେର ନାମ୍ ଜହଂଗୀର୍ ହୈ ମୈ ଏ ସାଫ୍ଟ୍ଵେର୍ କୋଡିଂଗ୍ ଲିଖା ହୁ ଆପ୍ କୋହି ମ୍ଯାଟର୍ ହିଂଦୀ ଯା ହିଂଦୀ ବୋଲ୍ ଲିଖତ୍ ଅଦର୍ ଲାଂଗ୍ଵେଜ୍ ମେ ହୋ ଆପ୍ ମୁଜ୍ ସେ କାଂଟାକ୍ଟ୍ କରିଯେ ମୈ ଆପ୍ କୁ ଟ୍ରାନ୍ସ୍ ଲେଟ୍ କର୍କେ ଦେଵୁଂଗା 9491653424 **Oriya..jahamgeer 9491653424 మేర నామ్ జహంగీర్ హై మై ఎ సాఫ్ట్వేర్ కోడింగ్ లిఖా హు ఆప్ కోహి మ్యాటర్ హిందీ యా హిందీ బోల్ లిఖత్ అదర్ లాంగ్వేజ్ మే హో ఆప్ ముజ్ సే కాంటాక్ట్ కరియే మై ఆప్ కు ట్రాన్స్ లేట్ కర్కె దేవుంగా 9491653424 **Telugu.. jahamgeer 9491653424 ಮೇರ ನಾಮ್ ಜಹಂಗೀರ್ ಹೈ ಮೈ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಲಿಖಾ ಹು ಆಪ್ ಕೋಹಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹಿಂದೀ ಯಾ ಹಿಂದೀ ಬೋಲ್ ಲಿಖತ್ ಅದರ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೇ ಹೋ ಆಪ್ ಮುಜ್ ಸೇ ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ ಕರಿಯೇ ಮೈ ಆಪ್ ಕು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲೇಟ್ ಕರ್ಕೆ ದೇವುಂಗಾ 9491653424 **Kanada-.. jahamgeer 9491653424 મેર નામ્ જહંગીર્ હૈ મૈ ઍ સાફ્ટ્વેર્ કોડિંગ્ લિખા હુ આપ્ કોહિ મ્યાટર્ હિંદી યા હિંદી બોલ્ લિખત્ અદર્ લાંગ્વેજ્ મે હો આપ્ મુજ્ સે કાંટાક્ટ્ કરિયે મૈ આપ્ કુ ટ્રાન્સ્ લેટ્ કર્કૅ દેવુંગા 9491653424 **Gujarathi..jahamgeer 9491653424 মের নাম্ জহংগীর্ হৈ মৈ এ সাফ্ট্বের্ কোডিংগ্ লিখা হু আপ্ কোহি ম্যাটর্ হিংদী যা হিংদী বোল্ লিখত্ অদর্ লাংগ্বেজ্ মে হো আপ্ মুজ্ সে কাংটাক্ট্ করিযে মৈ আপ্ কু ট্রান্স্ লেট্ কর্কে দেবুংগা 9491653424 **Bengali.. jahamgeer 9491653424 മേര നാമ് ജഹംഗീര് ഹൈ മൈ എ സാഫ്ട്വേര് കോഡിംഗ് ലിഖാ ഹു ആപ് കോഹി മ്യാാടര് ഹിംദീ യാാ ഹിംദീ ബോല് ലിഖത് അദര് ലാംഗ്വേജ് മേ ഹോ ആപ് മുജ് സേ കാംടാക്ട് കരിയാേ മൈ ആപ് കു ട്രാന്സ് ലേട് കര്കെ ദേവുംഗാ 9491653424 **Malayalam.. jahamgeer 9491653424 मॆर नाम् जहंगीर् है मै ऎ साफ्ट्वॆर् कोडिंग् लिखा हु आप् कोहि म्याटर् हिंदी या हिंदी बोल् लिखत् आदर् लांग्वॆज् मॆ हो आप् मुज् सॆ कांटाक्ट् करियॆ मै आप् कु ट्रान्स् लॆट् कर्के दॆवुंगा 9491653424 ..Hindi jahamgeer 9491653424 --Jahamgeer shaik (చర్చ) 14:46, 2 మార్చి 2016 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]