విధిరాత అంటే విధాత(బ్రహ్మదేవుడు) రాసిన రాత. దీనినే తలరాత అని కూడా అంటారు. ప్రతి మనిషికీ భగవంతుడు కష్ట సుఖాలను ముందే నిర్ణయిస్తాడు అనేది ధార్మక మతాల సిద్ధాంతం. ధార్మిక మతాల ప్రకారం మనిషి చేసిన కర్మల పక్రారం ఆ కర్మ ఫలం అనుభవించి తీరాలి.
అబ్రహమిక్ మతాలలో కూడా విధిరాత మీద నమ్మకాలు ఉన్నాయి. రెండిటికీ స్వల్ప తేడా ఉంది. ధార్మిక మతాల ప్రకారం భగవంతుడు మనిషికి కష్టసుఖాలను నిర్ణయిస్తాడే తప్ప మనిషి చేసే మంచి లేదా చెడును నిర్ణయించడు[1]. అబ్రహమిక్ మతాల ప్రకారం మనిషి చేసే అన్ని పనులు భగవంతుడు నిర్ణయిస్తాడు.(బుఖారీ 23:83)

ఇస్లాం ప్రకారం విధిరాత మార్చు

  • మాషా'అల్లాహ్ అంటే దైవనిర్ణయానుసారం (దేవుడు నిర్ణయించాడు) అని అర్థం. వీరి నమ్మకం ప్రకారం దైవ నిర్ణయానికి ఎవరూ అతీతులు కారు.
  • "అన్నీ ముందుగానే అల్లాహ్ నిర్ణయిస్తాడు, ఆయన నిర్ణయం ప్రకారమే అన్నీ జరుగుతాయి" (ఖురాన్ : 14:4, 16:93 , 2:7 , 6:148 , 7:186. )
  • అలాహ్ మనిషి అత్మను చేసి అందులోకి పాప పుణ్యాలు రెంటినీ ఊదుతాడు.(ఖురాన్ 91:8).
  • శిశువు గర్భంలోఉన్నప్పుడే మగా ఆడా , మంచివాడౌతాడా చెడ్డవాడౌతాడా ,అతని పనులు,ఉపాధి,ఆయుషు వ్రాసినతరువాతే అల్లాహ్ ప్రాణం పోస్తాడు.కొంతమంది స్వర్గార్హత కొద్దిలో కోల్పో వచ్చు,నరకాన్ని కొద్దిలో తప్పించుకోనూ వచ్చు(బుఖారీ 59:6,ముస్లిం:1216)
  • విధివ్రాత ప్రకారమే ఏ పనైనాజరుగుతుంది (ముస్లిం :1218)
  • ప్రతి ఒక్కరి స్థానం స్వర్గం లేదా నరకంలో ముందుగానే వ్రాయబడిఉంది.అదృష్టవంతుడికి మంచిపనులు చేసే సద్బుద్ది కలుగుతుంది.దురదృష్టవంతుడికి చెడ్డపనులుచేసే దుర్బుద్ది పుడుతుంది.(బుఖారీ 23:83)

క్రైస్తవంలో విధిరాత మార్చు

  • యెహోవా -తల్లి నిన్ను కనక ముందే ఆమెగర్భంలో ఉండగానే నీవేమౌతావో నాకు తెలుసు ,తమ్ముడు అన్న కంటే గొప్పవాడౌతాడు లాంటి ప్రవచనాలు పంపుతాడు .
  • తన కుమారుడు అనేక సహోదరులలో జ్యేష్ఠుడగునట్లు దేవుడెవరిని ముందుగా ఎరిగెనో వారిని ముందుగా నిర్ణయించెను.ఎవరిని ముందుగా నిర్ణయించెనో వారిని పిలిచెను.ఎవరిని పిలిచెనో వారిని నీతిమంతులుగా తీర్చెను.ఎవరిని నీతిమంతులుగా తీర్చెనో వారిని మహిమపరచెను (రోమా 8:28-30)
  • మనలను ముందుగా తనకోసరము నిర్ణయించుకొని జగత్తు పునాది వేయబడకమునుపే ఆయన మనలను ఏర్పరచుకొనెను.దేవుడు తన చిత్త ప్రకారమైన సంకల్పమును బట్టి మనలను ముందుగా నిర్ణయించి తన చిత్తానుసారముగా చేసిన నిర్ణయముచొప్పున సమస్త కార్యములను జరిగించుచున్నాడు (ఎఫెసీ 1:5,11)
  1. "ఆర్కైవ్ నకలు". Archived from the original on 2010-08-11. Retrieved 2010-08-14.
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=విధిరాత&oldid=2821491" నుండి వెలికితీశారు