వి.వి.యల్. నరసింహారావు

  1. వాసిలి వేంకటలక్ష్మీనరసింహారావు
  2. వింజమూరి వెంకట లక్ష్మీ నరసింహారావు