సప్త సముద్రాలు

సప్త సముద్రాలు అనగా ఏడు సముద్రాలు అని అర్థము. కానీ పురాణాల ప్రకారం అవి నీరుతో నిండి ఉన్నవి అని కాదు అవి.

సప్తసముద్రాలుసవరించు

  1. లవణ (ఉప్పు) సముద్రము
  2. ఇక్షు (చెరకు) సముద్రము
  3. సురా (మద్యం/ కల్లు) సముద్రము
  4. సర్పి (ఘృతం/ నెయ్యి) సముద్రము
  5. క్షీర (పాల) సముద్రము
  6. దధి (పెరుగు) సముద్రము
  7. నీరు (మంచినీటి) సముద్రము