సూర్యకాంతం (అయోమయ నివృత్తి)

సూర్యకాంతం అన్న పేరు ఈ క్రింది వాటిని సూచిస్తుంది: