స్లోమోషన్ కెమేరా

స్లోమోషన్ కెమేరా

హెచ్.జి.వెల్స్ అను రచయిత స్లోమోషను కెమేర సాధ్యం కాదని తన కథను వెలువరించారు. ఆ కథ రాసే నాటికి అలాంటిది తన కళ్ళారా చూస్తానని అనుకొని ఉండలేదు. అయితే స్లోమోషను కెమేరా ధర్మమా అంటూ ఆయన తాను ఊహించిన దానిని ప్రత్యక్షంగా చూశాడు. 
మామూలు సినిమా కెమేరాలు సెకండు 24 బొమ్మలు తీస్తే,ఈ కెమేరా దానిని చాల రెట్లు తీస్తుంది.దీనిన పైన తీసిన ఫిల్మును మామూలు వేగంతో సెకండుకు 24ఫ్రేముల చొప్పున,తెరమీద ప్రోజెక్టు చేస్తే కదలికలు మామూలుగా ఉండే దానికన్న చాలా నింపాదిగా కనిపిస్తాయి.అసాధారణంగా తాపీగా ఉండే గంతులు,మిగిలిన తాపీగా పడిన విషయాలు తెరమీద పాఠకులు చూసే ఉంటారు.స్లోమోషను కెమేరాలు హెచ్చు అభివృద్ధి కావడంవల్ల హెచ్.జి.వెల్స్ చిత్రించిన విడ్డూరాలు దాదాపు ప్రత్యక్షమవుతున్నాయి.
స్లోమోషన్ కెమేరా