1. స్వరాభిషేకం (సినిమా) - 2004 తెలుగు సినిమా.
  2. స్వరాభిషేకం (ధారావాహిక) - ఈటీవీ ప్రసారం చేస్తున్న ధారావాహిక.