పిత్తు లేద అపాన వాయువు మానవ జీర్ణక్రియలో ఒక భాగము. ఈ వాయువులు మలద్వారం గుండా వెళుతున్నపుడు తీవ్రతన బట్టి శబ్దం చేస్తాయి.

అపాన వాయువులతో బాధపడుతున్నవ్యక్తి

బయటి లింకులు మార్చు

eeeeewaaaaa swag