అప్పుచేసి పప్పుకూడు

(అప్పు చేసి పప్పు కూడు నుండి దారిమార్పు చెందింది)