అష్టశతరాగములు

[పండితారాధ్యచరిత్ర-పండితప్రకరణము]

శంకరభరణం
 • 1. శ్రీరాగము
 • 2. ఆందోళి
 • 3. సిత్రాంగి
 • 4. లలిత
 • 5. సౌర
 • 6. గౌళ
 • 7. శంకరాభరణము
 • 8. గాంధారి
 • 9. మధ్యమగాంధారి
 • 10. రక్తగాంధారి
 • 11. పంచమగాంధారి
 • 12. దేవగుప్త
 • 13. శ్రీకాళిక గుప్త
 • 14. గాంధారి గుప్త
 • 15. సాధారణగుప్త
 • 16. కన్నడిక
 • 17. దేశి
 • 18. కుంభకము
 • 19. ఛిన్నాసి
 • 20. కాంబోది
 • 21. దేశాక్షి
 • 22. మధుకరి
 • 23. దివిమేఘరంజి
 • 24. రంగవరాళి
 • 25. తరంగిణి
 • 26. బముళి
 • 27. బంగాళ
 • 28. మాహురి
 • 29. బ్రహ్మాణి
 • 30. శుద్ధవాహిని
 • 31. బృహతి
 • 32. దేవప్రియ
 • 33. రూప
 • 34. సోమరి
 • 35. సైంధవి
 • 36. శుద్ధవరాళి
 • 37. సౌరాష్ట్ర సైంధవి
 • 38. పౌరాణి
 • 39. భిన్న పౌరాణి
 • 40. ఉత్పలి
 • 41. పదపంజరము
 • 42. నాగవరాళి
 • 43. కర్ణాటవరాళి
 • 44. నాగదివికురంజ
 • 45. నాట
 • 46. ద్వినేత్రి
 • 47. మాళవగౌళ
 • 48. రామక్రియ
 • 49. సాయగౌళ
 • 50. ద్రావిడగౌళ
 • 51. కర్ణాటగౌళ
 • 52. సౌరాష్ట్రగౌళ
 • 53. దేసాళగౌళ
 • 54. భైరవి
 • 55. సారంగభైరవి
 • 56. నందయంతి
 • 57. నాదోత్తరి
 • 58. అన్యసైంధవి
 • 59. వసంత
 • 60. మేఘచ్ఛవి
 • 61. సౌందరి
 • 62. ఠక్క
 • 63. చౌహారి
 • 64. రక్కసి
 • 65. సోమరాగము
 • 66. మసారవరాళి
 • 67. భల్లాతకాళింది
 • 68. దైవతి
 • 69. ఘంటారవము
 • 70. వ్యాళింది
 • 71. దేశాళీ
 • 72. అభ్రపంచమము
 • 73. గంధికామోది
 • 74. శ్రీకంఠ
 • 75. కాంభోజి
 • 76. సింధువరాళి
 • 77. కౌశికి
 • 78. పూర్ణ
 • 79. నాట
 • 80. గుజ్జరి
 • 81. సౌరాష్ట్ర గుజ్జరి
 • 82. ద్రవిళ గుజ్జరి
 • 83. మలహరి
 • 84. కోలాహలము
 • 85. మాళవి
 • 86. గౌళిక
 • 87. మధ్య
 • 88. విభిన్న
 • 89. సౌళగనాట
 • 90. భూపాళము
 • 91. సాయ
 • 92. తోడి
 • 93. సౌవీరము
 • 94. హిందోళము
 • 95. తురకకోడి
 • 96. దివ్యావతి
 • 97. తుందక్రియ
 • 98. నటనారాయణి
 • 99. రిషభ
 • 100. నర్తకి
 • 101. శుద్ధహీర
 • 102. కైతకి
 • 103. వ్యభిచారి
 • 104. కర్మారి
 • 105. వేళావుళి
 • 106. చిత్రవేళావుళి
 • 107. మాళవ
 • 108. శ్రీమధుమావతి.