అష్టస్వామ్యాలు:

స్వామ్యం అంటే హక్కు లేదా అధికారం. స్థిరాస్థి అయిన భూమిని ఎవరికైనా అమ్మిన లేదా దానంగా ఇచ్చినప్పుడు దాని మీద తనకు గల సర్వస్వామ్యాలను అప్పగించినట్లు లెక్క. ఈ స్వామ్యాలు ఎనిమిది రకాలు. అవి:

  1. దాన = ఎవరికైనా దానంగా ఇచ్చే హక్కు
  2. విక్రయ = ఎవరికైనా అమ్మేసే హక్కు
  3. వినిమయ = తాకట్టు పట్టే హక్కు లేదా ఇంకొక వస్తువుతో మారకం చేసే హక్కు
  4. జల = ఆ భూమిలో ఉండే జలవనరులు
  5. తరు = ఆ భూమిలో ఉండే చెట్లు
  6. పాషాణ = ఆ భూమిలో ఉండే రాళ్ళు
  7. నిధి = భూమిలో పాతిపెట్టిన ధాన్యాది వస్తువులు
  8. నిక్షేపం = భూమిలో పాతిపెట్టిన ధనం