అష్టాదశ వర్ణనలు

chandamama varnana

1. నగరం, 2. సముద్రము, 3. శైలము, 4. ఋతువు, 5. చంద్రోదయము, 6. సూర్యోదయము, 7. ఉద్యానము, 8. సలిలక్రీడ, 9. మధుపానము, 10. రతోత్సనము, 11. విప్రలంభము, 12. వివాహము, 13. కుమారోదయము, 14. మంత్రము, 15. ద్యూతము, 16. ప్రయాణము, 17. యుద్ధము, 18. నాయకాభ్యుదయము. [ప్రతాపరుద్రీయము]

https://web.archive.org/web/20140209111013/http://www.andhrabharati.com/dictionary/