ఆకలి (అయోమయ నివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

ఆకలి ఆహారము తీసుకోవాలని కోరిక.