ఇబ్రహీంపట్నం పేరుతో ఈ క్రింది ప్రాంతాలున్నాయి:

మండలాలు

గ్రామాలు