కన్యాశుల్కం (అయోమయ నివృత్తి)

కన్యాశుల్కం అన్నది ఈ క్రింది వాటిని కూడా సూచించవచ్చు: