కన్య (అయోమయ నివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

కన్య పురుష సాంగత్యము ఎరుగని ఆడ పిల్ల.