కరుణ (అయోమయ నివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

కరుణ అనగా (Mercy, grace) కనికరము అని అర్ధం.