కాల్కేరియా (Calcarea) స్పంజికలలో ఒక తరగతికి చెందిన జీవులు.

కాల్కేరియా స్పంజికలు
Haeckel Calcispongiae.jpg
"Calcispongiae" from Ernst Haeckel's Kunstformen der Natur, 1904
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
Kingdom:
Phylum:
Class:
కాల్కేరియా

Bowerbank, 1817
ఉపతరగతులు

Calcinea
Calcaronea