కృష్ణమూర్తి

ఇవ్వబడిన పేరు

కృష్ణమూర్తి ఒక భారతీయుల పేరు.