కేంద్రక సంలీనం

కేంద్రక సంలీనం అనగా రెండు లఘు పరమాణువుల కేంద్రకాలు సంలీనం చెంది ఒకే ఒక పెద్ద కేంద్రకంగా ఏర్పడటం. రెండు పరమాణువుల కేంద్రక ద్రవ్య రాశి కంటే ఈ పరమాణువులు కలిసి పెద్దగా ఒకే ఒక కేంద్రకంగా ఏర్పడిన ద్రవ్యరాశి తక్కువగా ఉంటుంది. ఈ ప్రక్రియలో విచ్ఛిన్నమైన ద్రవ్యరాశి శక్తిగా జనిస్తుంది. కేంద్రక సంలీన చర్య సూర్యునిలో నిరంతరం జరుగుతుండటం వలన శక్తి అనంతంగా జనిస్తూ ఉంటుంది. ఈ చర్యలో రెండు హైడ్రోజన్ పరమాణువులు కలిసి ఒక హీలియం అణువు గా ఏర్పడుతూ అనంతశక్తి జనిస్తూ ఉంటుంది.

రెండు అణువుల మధ్య ఛార్జ్

ఇవి కూడా చూడండిసవరించు