కేసరి (అయోమయ నివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

కేసరి వానర వీరుడు. ఇతనికి అంజని వలన హనుమంతుడు జన్మించాడు.