కొచ్చెర్లకోట రామచంద్ర వేంకటకృష్ణారావు

కొచ్చెర్లకోట రామచంద్ర వేంకట కృష్ణారావు (జ: 11-11-1871 - మ: 1919) ప్రముఖ తెలుగు రచయిత.

వీరు ఆరువేలనియోగులు. వీరిని దత్తతగొన్నతల్లి: కామాయమ్మ, తండ్రి: వేంకట జగన్నాథరావు. వీరి జన్మస్థానము: గోదావరీ మండలములోని పోలవరము. జననము: 1871 నవంబరు 11 వ తేది. నిర్యాణము: 1919. వీరు సరస్వతి యను మాసపత్రికను వెలువరించిరి.

గ్రంథాలుసవరించు

  • 1. రాజతరంగిణి (కల్హణుని కాశ్మీర దేశప్రభుల చరిత్రమునకు దెలుగు వచనము)
  • 2. అపవాద తరంగిణి (షెడిడనుకవి రచించిన స్కూల్ ఆఫ్ స్కాండల్ అను నాంగ్ల నాటకమునకు వచన రూపాంధ్రీకరణము. (1901 ముద్రి.)
  • 3. సాహసిక కథార్ణవము (రాజపుత్రస్థానములోని చక్కని కథలు)
  • 4. ప్రభువిశ్వాసము (ఆంగ్ల రాజ్యారంభము నుండి నేటిదనుక మన దేశానికి గలుగు నుపకారము లిందు వర్ణితములు)

మూలాలుసవరించు