కోటిపల్లి అనే పేరుతో ఒకటి కంటే ఎక్కువ గ్రామాలున్నాయి.

ఆంధ్రప్రదేశ్ మార్చు

తూర్పు గోదావరి జిల్లా మార్చు

విజయనగరం జిల్లా మార్చు

శ్రీకాకుళం జిల్లా మార్చు