కోడి ఒకరకమైన పక్షి. కోడి అనేది క్రింది వాటిని కూడా సూచిస్తుంది: