కోడి (ఇంటి పేరు)

ఇంటి పేరు

కోడి అనేది తెలుగువారిలో కొందరి ఇంటి పేరు.

ప్రముఖ వ్యక్తులుసవరించు