గిడుగు.... ఇది వెదురు బద్దలతో అల్లిన అతి పెద్ద గంప లాండిది. దీని పైబాగాన గాలి పోవ డానికి పెద్ద పెద్ద రంద్రాలుంటాయి. గొర్రెలు, మేకలు పగలు మేతకు వెళ్లగానె బయట తిరగ లేని వాటి పిల్లలను ఈ గిడుగు క్రింద మూసు వుంచు తారు. ఒక్కో గిడుగు క్రింద సుమారు పది పిల్లలను పెట్ట వచ్చు.

గిడుగు : తెలుగు వారిలో కొందరి ఇంటి పేరు.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=గిడుగు&oldid=2183648" నుండి వెలికితీశారు