గొల్లపూడి (ఇంటి పేరు)

గొల్లపూడి తెలుగువారిలో కొందరి ఇంటి పేరు.

ప్రముఖ వ్యక్తులుసవరించు