గ్రంధి (ఇంటి పేరు)

ఇంటి పేర్లు

ఇతర వ్యాసాల గురించి గ్రంధి చూడండి

గ్రంధి తెలుగువారిలో కొందరి ఇంటి పేరు. విజయనగరం జిల్లాలో ఈ ఇంటిపేరు గలవారు ఎక్కువగా వర్తకులుగా ఉన్నారు.

ప్రముఖ వ్యక్తులుసవరించు