చంపూ రామాయణము

సంస్కృతంలోని చంపూ రామాయణాన్ని ఋగ్వేదకవి వెంకటాచలపతి ఆంధ్రీకరించారు. వేంకటాచలపతి కార్వేటినగర సంస్థానాధీశునికి ఆస్థానకవి. ఈయన రచించిన ఈ గ్రంథాన్ని 1917 సంవత్సరంలో మద్రాసులోని శ్రీనివాస వరదాచారి అండు కంపెనీ వారిచే ముద్రించబడి; ఆంధ్ర సాహిత్య పరిషత్తు వారిచే ప్రచురించబడింది.

1917 ముద్రణ పుస్తక ముఖచిత్రం.

విషయసూచికసవరించు

 • శ్రీరాముడు పంచవటిని వసించుట
 • శ్రీరాముని కడకు శూర్పణఖ వచ్చుట
 • కిష్కిందాకాండము
 • వర్షాకాలవర్ణనము
 • లక్ష్మణుడు కిష్కిందకు బోవుట
 • సుగ్రీవుడు సీతను వెతుకుటకు వానరులకు పంపుట
 • హనుమదాదుల ప్రాయోపవేశప్రయత్నము
 • జాంబవంతుడు హనుమంతుని సముద్రలంఘనమునకు బ్రోత్సహించుట
 • సుందరకాండము
 • హనుమంతుడు సముద్రమును దాటుట
 • హనుమంతుడు సీతాన్వేషనమునకై చింతించుట
 • రాత్రివర్ణనము
 • హనుమంతు డశోకవనముం జొచ్చుట
 • సీతాదేవి రావణునకు హితవు జెప్పుట
 • హనుమంతుడు సీతాదేవితో సంభాషించుట
 • హనుమంతునితో సీత ప్రత్యభిజ్ఞానంబు దెల్పుట
 • హనుమంతు డశోకవనభంగమొనర్చుట
 • హనుమంతుడు రావణునితో ప్రసంగించుట
 • లంకాపురదహనము
 • మధువనభంగము
 • యుద్ధకాండము
 • కపిసేనలు మలయపర్వతమున విడియుట
 • రావణునకు విభీషణుడు హితము చెప్పుట
 • విభీషణుడు రాముని శరణు జొచ్చుట
 • శ్రీరాముడు సముద్రునిపై గోపించుట
 • విద్యుజ్జిహ్వుని మాయకు సీత విలపించుట
 • అంగదుని రాయబారము
 • ఇంద్రజిద్యుద్ధము
 • కుంభకర్ణయుద్ధము
 • ఇంద్రజిత్తుని రెండవ యుద్ధము
 • రామరావణయుద్ధము
 • రావణుమరణమునకు విభీషణాదులు దుఃఖించుట
 • సీత యగ్నిప్రవేశము
 • భరతాదులు రామునెదుర్కొనుట
 • శ్రీరామపట్టాభిషేకము

మూలాలుసవరించు

తెలుగువికీసోర్స్ నందు ఈ వ్యాసమునకు సంబంధించిన మూల పాఠ్యము(లు) లేక మాధ్యమము(లు) కలవు:
 • ఆర్కీవు.ఆర్గ్ లో చంపూ రామాయణము పుస్తకం.
 • వెంకటాచలపతి, ఋగ్వేదకవి (1917). చంపూ రామాయణం (in telugu). Retrieved 2020-07-11.{{cite book}}: CS1 maint: unrecognized language (link)</ref>